BEMUTATKOZÁS

Tevékenységünk

A DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt. alapítói a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia. A cég feladata, hogy a régióban lévő intézmények, főleg a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia területi intézetei számára megkönnyítse az ipari kapcsolatok kiépítését, illetve tovább menedzselje a már kiépült ipari kapcsolatok nem szorosan a kutatáshoz kapcsolódó részét.

A DEAK Zrt. elsősorban adminisztratív és technológia transzfer szolgáltatásokat nyújt, illetve folytatja azokat a regionális tudásközpont projekteket, amelyek a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet és a Dél-Alföldi régióban működő ipari partnerek közreműködésével valósultak meg az elmúlt évek során.

A DEAK működése során kapcsolódni akar a Szegeden működő további tudásközpontokhoz is. Ilyen például a Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont, de segíteni kívánja a Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) munkáját is, amely hosszabb távon nemzetközi jelentőségű neurobiológiai kutatás-fejlesztési központként jelentős mértékű befektetési aktivitást is vonzhat majd a Dél-Alföldi régióba.

A DEAK Zrt. tevékenységét az alábbi öt kiemelt kutatási területen fejti ki:

 • Élettudományok
 • Ipari biotechnológia
 • Agrobiotechnológia
 • Informatika
 • Innovatív társadalomtudományok

A DEAK Zrt. kiemelt kutatási területei között megtalálható a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából fontosnak ítélt valamennyi szakmai terület: a kísérletes és humán orvostudományok, állatorvos tudományok, gyógyszerészeti tudományok, biotechnológia, agrártudományok, egészségtudományok, energetika, közlekedés, elektronika, méréstechnika, irányítástechnika, hulladékkezelés, környezetvédelem, szennyvízkezelés, környezetbiztonság, vegyészet, számítógépes hardver, adatbázis kezelés, digitális rendszerek, számítógépes programozás, hírközlés, távközlés, anyagtechnikák, gépészet, finommechanika, nanotechnológia, gyártás technológia.

Összefoglalva tehát: a DEAK Zrt. az SZTE és az MTA területi intézményei által létrehozott K+F központ, melynek legfontosabb feladata:

 • az egyetemi/kutatói szféra és az üzleti szféra közötti kapcsolatok, vállalati együttműködések kiépítése és menedzselése, illetve
 • az alkalmazott K+F eredmények gyakorlati felhasználásának ösztönzése – elsősorban az élettudományok, az ipari- és az agrobiotechnológia, az informatika és az innovatív társadalomtudományok területén.

Ipari kutatás-szervezési és ipari kutatás-menedzsment feladatok ellátása:

 • Ipari kutatás-fejlesztési megbízások felkutatása;
 • A megbízásokhoz kapcsolódó szerződések előkészítése, egyeztetése az ipari partnerek illetve az SZTE kutatói között;
 • Szerződéses ajánlatok pénzügyi tartalmának kidolgozása és ezen ajánlatok egyeztetése az ipari partnerekkel;
 • A szakmai és pénzügyi egyeztetések eredménye alapján a kutatás-fejlesztési szerződések kidolgozása az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságával egyeztetve;
 • Az ipari megbízások nyomon követése, a szerződésszerű teljesítés és dokumentációk belső monitoringja és kockázatelemzése;
 • Az ipari megbízás alapján létrejött kutatás-fejlesztési projekt igény szerinti menedzselése, menedzsment-díj fejében;
 • ipari K+F+I rendezvények szervezése

A DEAK Zrt. tulajdonos-intézményeinek világszínvonalú kutatási eredményeit, hatékony projektmenedzsmentet és a pályázati lehetőségek maximális kihasználását kínálja leendő és potenciális partnereinek.

Céljaink

A DEAK Zrt. legfontosabb stratégiai céljai a következők:

 • a tudásalapú gazdaság fejlesztése
 • a korábbi – a DEAK KKK keretében megkezdett – sikeres ipari együttműködések folytatása és életben tartása
 • a kutatás és az ipar kapcsolatának erősítése, katalizátor szerep betöltése a kutatói és gazdasági szféra közötti együttműködések erősítésében (Az egyetemi tudás „értékesítése” révén az ipari partnerek számára „belépési ponttá” kívánunk válni az Egyetem/Kutatóintézet felé.)
 • egyetemi/akadémiai kutatások közelítése a valós gazdasági elvárásokhoz az ipari igények közvetítése által
 • minél több ipari igényeken alapuló projekt generálása: források, pályázati lehetőségek felkutatása, új ipari partnerek, piaci szereplők keresése és bevonása a K+F folyamatokba
 • K+F folyamatok menedzselése, hatékonyság javítása, szinergiák kihasználása
 • profi szolgáltató partnerré válni mind a kutatók, mind a K+F eredményeket (potenciálisan) használó vállalatok számára
 • kutatók, oktatók, egyetemi hallgatók, PhD és posztdoktorok foglalkoztatása
 • határon átnyúló innovációs kapcsolatok kiépítése elsősorban Temesvár és Újvidék irányában.

A DEAK Zrt. küldetése hatékony menedzsment szervezetként segíteni a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont alkalmazott kutatási eredményeinek ipari és gazdasági felhasználását.

Missziónk, hogy csúcstechnológiai K+F eredmények létrehozásával és gyakorlati alkalmazásba vételével, valamint az ipari partnerek K+F igényeinek magas szintű kielégítésével elősegítsük a tudásalapú gazdaság fejlődését a Dél-alföldi régióban. Olyan szellemi bázist kívánunk létrehozni, amely az alapkutatástól a szellemi tulajdon hasznosításig a teljes innovációs folyamatot lefedi, menedzsment szervezetén keresztül a Szegedi Tudományegyetem és az MTA SZBK tevékenységét a gazdaság valós elvárásaihoz tudja közelíteni, illetve minél több ipari igényen alapuló ­projektet képes generálni.

A DEAK Zrt. ideális az egyetem és az üzleti világ közötti kapcsolatok stratégiai menedzselésére, mivel elkülönült és piacorientált, de egyetemi hátterű szervezetével megteremti az összeköttetést az érdekeltek között.

A DEAK Zrt. stratégiai partnere lehet a Szegedi Tudományegyetemen működő Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságnak, illetve az SZTE tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságoknak (pl. Biopolisz Kft.). Ezért hosszabb távon olyan szolgáltatáscsomag kialakítására törekszünk, amely egyaránt szolgálja tulajdonosaink (SZTE és MTA SZBK), illetve a partner vállalatok érdekeit, ugyanakkor költséghatékony és jól átlátható működést eredményez.

Szolgáltatásaink:

 • Adminisztratív szolgáltatások (pl. jogi szolgáltatások, dokumentáció, könyvelés, minőségbiztosítás)
 • Menedzsment szolgáltatások.
 • Technológiai transzfer szolgáltatások.
 • Partnerkeresés: a kutatói/egyetemi és az üzleti szféra közötti kapcsolat erősítése, új együttműködési formák kidolgozása. Ezt támogató innovációs vagy más néven „Kompetencia adatbázis” fejlesztése és működtetése.
 • Marketing támogatás: az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek esetében a tájékoztatási kötelezettséggel és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kommunikációs feladatok elvégzése, tájékoztató kiadványok elkészítése, sajtótájékoztatók szervezése, projektek eredményeinek széles körű kommunikálása, illetve a honlap frissítése.
 • Rendezvények szervezése: általános K+F+I témájú rendezvények, illetve egy-egy speciális ipari szektorral, technológiával kapcsolatos konferenciák, szakmai találkozók szervezése és lebonyolítása a tudományos és a gazdasági szereplők számára.
 • Tanácsadás: fejlesztési igények azonosítása, erre alapuló projektötletek kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges komplex szolgáltatások (forrásbevonás, innovációs tanácsadás, vállalkozásfejlesztési és iparjog védelemi tanácsadás, marketingszolgáltatás) biztosítása és közvetítése ipari partnerek és egyéb vállalkozások számára.
 • Pályázat írás - projekt menedzsment: innovációs pályázatok előkészítésében és menedzselésében végzett szakmai segítségnyújtás.

Hátterünk

A DEAK Ko­ope­rá­ci­ós Ku­ta­tá­si Nonpro­fit Zrt.-t a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem (SZTE) és a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia hoz­ta lét­re 74, il­let­ve 26 szá­za­lé­kos tu­laj­do­ni arán­­nyal. A cég köz­vet­len előd­je a Dél-al­föl­di Élet- és Anyag­tu­do­má­nyi Ko­ope­rá­ci­ós Ku­ta­tá­si Köz­pont, amely az SZTE ke­re­tei kö­zött a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­ké­pes­ség Ope­ra­tív Prog­ram tá­mo­ga­tá­sá­val vég­zett ku­ta­tás-fej­lesz­té­si te­vé­keny­sé­get a 2005–2007 kö­­zöt­ti idősza­k­ban.


Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

A Szegedi Tudományegyetem a Dél-alföldi Régió, de egyben az egész ország egyik kimagasló jelentőségű felsőoktatási és tudományos kutatási központja. A különböző tudományterületeken elért számos oktatói, kutatói és hallgatói eredmény is hozzájárul ahhoz, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert az intézmény lehessen.

A Szegeden tanuló közel 30 ezer egyetemi hallgató 88 alapképzési szak, 117 mesterszak, 4 osztatlan képzés, 59 szakirányú továbbképzés, ill. kiegészítő képzés közül választhat. A Szegedi Tudományegyetemen folyó magas szintű oktató és tudományos kutató munka alapját az intézményben tevékenykedő több mint 2000 oktató képezi, akik közül 19 akadémikus, 114 akadémiai doktor és 643 PhD fokozattal rendelkezik.

A Szegedi Tudományegyetem kiemelten fontos tevékenységnek tekinti az új know-how termelését és társadalmi, gazdasági transzferálását: nemzetközileg versenyképes K+F eredmények elérésére és gyakorlatorientált megvalósítására törekszik. 2010-ben négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. 2013-ban a három legnagyobb, legkiemelkedőbb hazai felsőoktatási intézmény, így az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem érdemelte ki a Kiemelt egyetemi cím viselését. A három felsőoktatási intézmény 2013 és 2016 között viselheti a Kiemelt egyetem rangot.

Az Egyetem támogatja a hazai és nemzetközi kapcsolatépítést, fokozni kívánja vállalatorientált K+F tevékenységét, illetve az ehhez kapcsolódó K+F projektmenedzsment hatékonyságát, a szellemi tulajdon védelmét, a technológiatranszfer támogatását, illetve innovatív vállalkozás-fejlesztési szerepvállalásának fokozására is törekszik az intézményi know-how spin-off hasznosulásának emelése érdekében.

www.u-szeged.hu


Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK)

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (SZBK) a nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye. Az MTA által 1973-ban alapított SZBK négy intézete - a Biofizikai, a Biokémiai, a Genetikai és a Növénybiológiai Intézet - mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek.

A biológia különböző területein a versenyképes kutatás a kutatóeszköz-állomány folyamatos fejlesztését kívánja meg. Az SZBK több központi laboratóriumot hozott létre a DNS chip-technológia, a protein-elemzés (MALDI-TOF), a bioinformatika, a DNS-szintézis és -szekvenálás, továbbá az áramlásos citometria területén.

Az SZBK döntően a tudományos alapkutatások műhelye, de kutatói kezdeményező szerepet játszanak biotechnológiai vállalkozások életre hívásában és menedzselésében, valamint oktatási feladatok ellátásában is. Az intézmény eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) is elismerte és a SZBK-t az EU 2000-ben az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta.

www.brc.hu

< előző      2021. január    következő >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31