GOP-1.1.1. projekt


Az Új Széchenyi Terv GOP 1.1.1-11- „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” elnevezésű pályázati kiírásán a GOP-1.1.1-11-2012-0230 azonosítószámú, „Ubikvitin módosító fehérjék tumorterápiás célú jellemzése és kismolekula inhibitorainak azonosítása” projekt megvalósítására 380 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Delta Bio 2000 Kft., az AVICOR Kft., a VISAL PLUS Kft., valamint a DEAK Zrt. által alkotott 4 tagú konzorcium. A projekt 2013.02.01.-2015.06.30. között valósult meg.


A projekt célja a Delta Bio 2000 által újonnan azonosított, a DNS replikációban szerepet játszó, és sajátos ubikvitin-kötőmotívummal rendelkező fehérjékkel specifikusan kölcsönható kismolekulák azonosítása, amelyek a tumor sejtek proliferációját, metasztatikus képességét, kemoterápiás szerekkel szembeni ellenállóképességét gátolják. A projekt eredménye nemcsak hazai, de világszinten is újdonságot jelent.


A kutatás-fejlesztési tevékenység végrehajtása során egyrészt jellemzésre kerültek új, a karcinogenezisben kulcsfontosságú szerepet játszó és ezért potenciális gyógyszer célpontnak tekinthető fehérjék, másrészt ezeknek a fehérjéknek az aktivitását gátló kismolekula inhibitorok szintézise és jellemzése valósult meg.


A projekt eredménye nemcsak hazai, de világszinten is újdonságot jelent, hiszen olyan gyógyszercélpont fehérjék kerültek jellemzésre, amelyeket eddig más laboratóriumok még nem vizsgáltak. Továbbá, az előzetes eredmények fényében előrevetíthető, hogy ezeket a fehérjéket gátló kismolekula inhibitorok fokozzák majd a DNS károsító ágens alapú tumorterápia hatékonyságát és alkalmazásuk szintetikus letalitáshoz vezethet adott genetikai hátterű tumorsejtek kezelésénél.
A projekt során jellemzett – a DNS hibatoleranciában részt vevő – új fehérjéket szabályzó mechanizmusaikat és specifikus kis molekula inhibitorait előbb szabadalommal kívánja védeni a fejlesztést végző Társaság, majd a vizsgálatokat kiterjesztik a gyógyszerfejlesztés következő fázisaiba.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) - TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

Az „Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)” projekt négy hazai felsőoktatási-kutatási szervezet együttműködésével jött létre, és közel 1,6 milliárd forint – 100%-os intenzitású – támogatást nyert az Új Széchenyi terv TÁMOP-4.2.2.C pályázatán az elmúlt évben. A konzorcium vezetője a Szegedi Tudományegyetem, résztvevői az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a BME VIKING Zrt. és a DEAK Zrt. A két éves kutatómunkában 10 alprojektben 100-nál több szakember vesz részt.

A projekt célja, hogy az informatika, a komplex rendszerek tudománya és a társadalomtudomány határterületére eső, élvonalbeli tudományos feladatokba fiatal kutatókat és hallgatókat bevonva, a kutatási témákban megtartott tanfolyamok, iskolák révén is magas színvonalú képzést biztosítva növelje a hazai szakemberek felkészültséget, munkaerő-piaci potenciálját. A tervezett kutatások nemzetközi jellegének megfelelően további fontos célkitűzés, hogy a magyar szakemberek részeseivé váljanak a témákban dolgozó nemzetközi kutatási-oktatási hálózatoknak is, így biztosítva a szervezetek nemzetközi versenyképességét is.

Részletek

Hétköznapi Tudomány - TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058

A projekt célul tűzte a műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. A projekt különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások - szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánja elérni célkitűzéseit. Az akciók várt hozadéka, hogy a fiatalok is jobban megismerkednek a területtel, növekszik a műszaki és természettudományos kutatói pályát választók száma. Az elért eredményeket tervezetten az űrkutatás, az informatikai alkalmazások, a biotechnológia területén mutatjuk be, továbbá megismertjük a résztvevőkkel a smart metering, a szupravezetés, az üvegbeton, az emlékező fém újszerű megoldásait.

Részletek

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen - TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035

A Szegedi Tudományegyetemet a hazai és a nemzetközi tudományos élet jelentős szereplőjeként tartja számon a közvélemény. Elismert kutatóhelyként, színvonalas iskolaként, a világ tudományos irányzataival lépést tartó szegedi intézményként. Jelen projekttel célunk, hogy ezt az imázst megtartva, sőt erősítve egészülhessen ki a hazai és nemzetközi közönség fejében kialakult kép a társadalomért tenni akaró és tudó felsőoktatási intézmény képével.

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt feladatának tekinti a tudományos eredmények disszeminációját és a tudománynépszerűsítést. Ennek köszönhetően a pályázat során megvalósítani kívánt tevékenységek köre rendkívül széleskörű, a személyes mentorálás és képzés lehetőségétől a tömegmédiumok adta kommunikációs csatornák kihasználásáig terjed. Jelen pályázatban foglalt fejlesztések révén az SZTE tovább tudja fokozni a disszemináció terén végzett tevékenységét, ezáltal előmozdítva az egyetem, a város, a régió és az egész ország versenyképességének javítását.

A pályázat során a Szegedi Tudományegyetem kutató és szakemberbázisára építve a tudományos eredmények népszerűsítését a társadalmi és gazdasági célcsoportoknak egyaránt megvalósítjuk. Az innováció marketing tevékenységek során a szegedi egyetemről származó, az üzleti életben is hasznosult kutatási eredmények kerülnek bemutatásra. Az SZTE tudásmegosztás program során az internet, közösségi, valamint a print és elektronikus média disszeminációs erejére építve mutatjuk be az egyetem kutatási eredményeit. A tehetséggondozás rendszerének fejlesztése és az OTDK konferenciák megújítása is kiemelt célja a projektnek, melyre remek alkalmat teremt, hogy 2013-ban 4 OTDK szekcióülés is Szegeden kerül lebonyolításra. A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a tudományos életpálya, a kutatói életforma népszerűsítése melyet az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok közösségépítése, valamint a Nők a tudományban konferencia eredményein keresztül valósítunk meg. A tudománynépszerűsítő rendezvények, tanulmányi versenyek egyben a képzések (különös tekintettel az MTMI képzésekre) népszerűsítésének fejlesztését is szolgálják, melynek során a tervezett számos program közül is kiemelkedik a Szent-Györgyi Albert, az SZTE hajdani rektora Nobel-díj átadásának 75. évfordulója alkalmából útjára indítandó Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. A program keretében az SZTE és a társadalmi csoportok élő és on-line kapcsolatrendszerének fejlesztése is megvalósul.

Részletek

Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában

A DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság együttműködve a szabadkai Városi Könyvtárral (Gradska Biblioteka Subotica) a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 81 563,45 EUR támogatással, „Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában (CULTRAIL – HUSRB/1203/222/113)” címmel közös szakmai projekt megvalósításába kezdett.

Bár Szeged és Szabadka testvérvárosok, és földrajzilag is nagyon közel helyezkednek el egymáshoz, a két város lakói mégis kevéssé ismerik egymás kulturális értékeit, kortárs művészeti törekvéseit. A közlekedési infrastruktúra elmaradottsága, az országhatárok időnkénti túlzsúfoltsága és a nyelvi nehézségek mind-mind megnehezítik a két város lakóinak kapcsolattartását, a kulturális kommunikációt. A „Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában” című projekt célja, hogy olyan, már meglévő és jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező kulturális eseményeket kapcsoljon össze egymással, melyek élményszerűségük, informativitásuk és nyitottságuk révén alkalmasak az előítéletek eloszlatására, segítik a határátlépéssel kapcsolatos félelmek leküzdését, népszerűsíthetik a regionális tájékozódást, kedvet ébreszthetnek egymás nyelvének tanulására és az eltérő művészeti látásmódok elsajátítására. A projekt törekvése, hogy kimozdítsa a kultúrát annak hagyományos, statikus tereiből, és a határátlépés mozgó, dinamikus formájaként mutassa föl azt.

Részletek

Környezetvédelem a határon átnyúló területeken

A Csongrád Megyei Kormányhivatal és a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság együttműködve az újvidéki Zavod za zdravstvenu zastitu radnika Novi Sad intézettel, mint vezető partnerrel a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 197 711 EUR támogatással, „Környezetvédelem a határon átnyúló területeken (PROTECT – HUSRB/1203/122/257)” címmel közös szakmai projekt megvalósításába kezdett.

A projekt megvalósítása során a partnerek által végzett tevékenységek célja, hogy az elvégzett mintavételek és vizsgálatok eredményeit összehasonlítsák, a környezetileg káros összetevőket a vízben, a levegőben, a talajban és az emberi szervezetben megvizsgálják, és az egészséges környezet kialakítására ajánlásokat fogalmazzanak meg. A projekt részeként a mintavételezésekre és azok értékelésére két alkalommal (tavasszal és ősszel) kerül sor mindkét területen az alábbi részletezés szerint:

Mintavételezések: Szerbiában és Magyarországon kijelölt mintavételi területeken (Novi Sad (Újvidék) és Algyő) két alkalommal (tavasszal és ősszel) történnek mintavételezések (vízből, talajból, levegőből), valamint mintavételi alanyként mindkét országban 150-150 ember bevonására kerül sor.

Vizsgálatok: Az adott mintákat a szakemberek előzetesen egyeztetett paraméterek/összetevők/vegyületek szerint vizsgálják.

A projekt elsődleges célcsoportját az érintett témában kompetens szakmai szervezetek, hatóságok, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek képezik.

A projekt keretében a lakosság mindkét országban széles körben bevonásra kerül. Magyarországon, a projekt mintavételi területe Algyő lesz.

A projekt tevékenységeit, céljait és eredményeit a lakosság számára is ismertetjük.

 

Műszaki projektmenedzsment - Megújúló energia hasznosítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata konzorciumot alakítva kiírta a „Geotermikus hőenergia beszerzése az SZTE, NGSZ, MTA SZBK intézményei számára” c. közbeszerzést.

A közbeszerzési eljárás gazdasági, jogi, műszaki előkészítését pályázati anyagának összeállítását a DEAK Zrt. végezte.

A projekt célja: a mindenkori földgáz alapú hőenergia szolgáltatás részben vagy egészben kiváltva, olcsóbb megoldás biztosítása az igénybevevők számára, mindezen törekvés mellett megújuló energia használatával csökkentve az üvegházi gázok kibocsátásának hatását.

A szolgáltatás igénybevevői: az SZTE, NGSZ, MTA SZBK, lehetőséget biztosítva későbbiekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Sport és Fürdők Kft. egyes objektumainak a rendszerhez való kapcsolódásához.

Projektmenedzsment: szakembereink a pályázat lezárását követően a projekt műszaki menedzsmentjében is jelentős szerepet vállalnak. A projekt tervezett költségvetése meghaladja a 3 Mrd Ft-ot.

A projekt műszaki méretei:

Projekt tervezett helye: Szeged és Újszeged területén 36 db közintézményi épületfűtése, két geotermikus körrel. A rendszer névleges teljesítménye: 8,9 MW. Szerződött energiaszolgáltatás: 85.000 GJ/év. A fejlesztés eredményeként üvegházi gáz kibocsátás csökkenés: kb. 5,9 tonna/év

A Szegedi Tudományegyetem (a konzorcium gesztora), a rendszerből nyert teljes energiamennyiség közel 80%-ának felhasználója lesz, a szerződés szerint 2014 októberétől.

 

Scientific and Entrepreneurial Training for Young Students (SCIENTSTU) - “Fiatal hallgatók tudományos és üzleti képzése” projekt

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának támogatásával, a Magyarország-Románia 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló SCIENTSTU projekt legfontosabb célja, egy olyan határon átnyúló tudás transzfer hálózat létrehozása, amellyel a magyar és a román hallgatók komplex tudást sajátítanak el a tudományos és üzleti képzési program támogatásával.

A komplex üzleti és tudományos témájú képzés szakmai hátterét a Szegedi Tudományegyetem, a temesvári Nyugat Egyetem és az ARIES-TM oktatói és trénerei nyújtják. Az üzleti képzéseken olyan vállalkozók is bemutatkoznak, akik a tudományos területen szerzett tudásukat hasznosítva alapítottak vállalkozást.

A projekt megvalóítási ideje 11 hónap, 2011. szeptember 01. és 2012. július 31. között.

 

Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu


Részletek

GOP-1.1.2-07/1-2008-0007 „Multidiszciplináris kutatás-fejlesztés a DEAK KKK folytatásában” c. projekt

A DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. elsősorban azért jött létre, hogy a Szegedi Tudományegyetemen és más szegedi kutatási intézményeknél rendelkezésre álló kutatási kapacitás ipari célú hasznosítását elősegítse. A DEAK Zrt. ennek a sikeres pályázatnak a segítségével közel 1 milliárd Ft összegű támogatást használhat fel 2008 és 2011 között olyan kutatási projektek társ-finanszírozására, amelyeket vállalatokkal együttműködve hajtanak végre a Szegedi Tudományegyetem és a MTA Szegedi Biológiai Központ szakemberei.

A projekt keretében 5 fejlesztési területen (Piros, Fehér és Zöld Biotechnológia, Informatika és Társadalomtudományok) összesen 20 alprojekt keretében, 109 kutatási projektben, közel 170 szegedi kutató és 240 hallgató, PhD és poszt-doktor közreműködésével, több mint 60 db vállalkozás bevonásával vagy megbízásából folyt olyan K+F+I tevékenység melynek eredményei konkrét ipari termékekbe vagy szolgáltatásokba beépülve a vállalati gazdálkodásban hasznosultak.

A csaknem 2 milliárd forint összköltségvetésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A kapott támogatás összege: 999 916 767 Ft


Részletek


A DEAK Zrt. határon átnyúló innovációs kapcsolatok kiépítésén is dolgozik, elsősorban Temesvár és Újvidék irányában.

„A határtérség K+F+I képességeinek multidiszciplináris, piacorientált fejlesztése” (MORDIC) projekt

A DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt. együttműködve az Újvidéki Tudományegyetem Műszaki Karával „A határtérség K+F+I képességeinek multidiszciplináris, piacorientált fejlesztése” címmel (MORDIC) közös szakmai projektet valósított meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával.

A projekt célja volt, hogy fejlődjön a két térség, a két város és a két egyetem közötti együttműködés a K+F+I területén, illetve hogy az egyetemi tudás minél inkább elérhető legyen a gazdaság irányából. A projekt keretében olyan előkészítő tervek kidolgozásra került sor, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy mindkét városban technológiai park vagy más, a kutatókat és a vállalatokat közösen kiszolgáló infrastruktúra tudjon majd megépülni.

Részletek

Clusters to Success (C2S) - “A regionális IT&C szektor fejlesztésének egy új megközelítése” projekt

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának támogatásával, a Magyarország-Románia 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult C2S program legfontosabb célja volt, hogy a magyar-román államhatár déli határtérségében - Arad, Temes, Csongrád és Békés megyékben – megerősítse az aktív IT&C vállalkozások határon átnyúló együttműködéseit a kereskedelmi kapcsolatok, technológia-transzfer és az innováció terén, melyek kutatási programokban való közös részvétel ösztönzésével valósultak meg és az IT klaszterek szintjén határon átnyúló együttműködést eredményeztek.

A projektet a DEAK Zrt. és a Romániai Elektronikai Ipar és Sofware Egyesület Temesvári Fiókja partnerségi együttműködés keretében valósította meg a 2010. november és 2011. október közötti egy éves időszakban.


Részletek

„Biohidrogén és biogáz termelés fehérjében gazdag melléktermékekből” projekt

2009. március 30-án a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 60 millió Ft támogatást ítélt oda a DEAK Zrt.„Biohidrogén és biogáz termelés fehérjében gazdag melléktermékekből” projektjének a Baross Gábor Program Dél-Alföld (DA_TECH_07) - „Termék-, technológia- és szolgáltatás innováció” c. Dél-Alföldi Baross Gábor Regionális Innovációs Program keretében.

 

 

< előző      2021. január    következő >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31